Εμφανίζει 74879 αποτελέσματα

Αρχειακή περιγραφή
Προεπισκόπηση εκτύπωσης Hierarchy Προβολή:

57890 αποτελέσματα με ψηφιακά αρχεία Προβολή αποτελεσμάτων με ψηφιακά αρχεία

Μαθηματάριο

1. (φ. 1r) Τμῆμα κειμένου εκκλησιαστικοῦ περιεχομένου: Καὶ ἡ ποίμνη πρὸς τὸν ποιμένα τῶν σχετικῶν ἐστὶ ... ἐν τῷ ἱερῷ κώδικι τῆς τοῦ χριστοῦ μεγάλης ἐκκλησίας. ἐν ἔτει σωτηρίῳ ᾳχξβ´ μηνὶ ἰουλίῳ (ν;) ἰνδικτιῶνος ιε´
2. (φ. 6v-178 r) Συνεσίου Κυρήνης, Μητροπολίτου Πτολεμαΐδος. Ἐπιστολαί. Ἀρχ. Ἔστι δὲ οὗτος ὁ Συνέσιος τὴν φρᾶσιν ὑψηλός.
3. (φ. 179r-218r) 'Ιουλιανοῦ αὐτοκράτορος Ἐπιστολαί.
4. (φ. 221r-238v) Βασιλείου τοῦ μεγάλου, Πρὸς τοὺς νέους.
5. (φ. 239r-261r) Τοῦ αὐτοῦ, Εἰς Εὐαγόραν ἐγκώμιον.
6. (φ. 263r-291v) Πλουτάρχου, Περὶ παίδων ἀγωγῆς.
7. (φ. 292r-309v) Προς Νιγρῖνον ἢ περὶ φιλοσόφου ἤθους.
8. (φ. 312r-318r) «Περὶ πένθους λόγος ιβ.» Ἄξιόν γε παρατηρεῖν τὰ ὑπὸ
τῶν πολλῶν ἐν τοῖς πένθεσι γιγνόμενα καὶ λεγόμενα. Τέλ. διὰ τὸ τοὺς πολλοὺς τῶν κακών τι μέγιστον τὸν θάνατον ὁρᾶσθαι.
9. (φ. 319r-372v) Εὐριπίδου, Ἑκάβη.
10. (φ. 375r-400r) Ἰλιάδος Α.
11. (φ. 402r-416r) Κάτωνος, Γνῶμαι παραινετικαὶ δ', Ἀναπολήσας ἐγὼ κατὰ νοῦν, ὡς oἱ πλεῖστοι . . . Τέλ. διπλοῖς τοῦτο δὲ νοῦν βραχύτις δρᾷ μὲν δύο ταῦτα τιθεῖσα.
12. (φ. 417r-439v) Λόγοι διάφοροι ἐπὶ τοῦ Εὐαγγελίου εἰς ἁπλῆν
γλῶσσαν. Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ υἱοῦ Δαβίδ, υἱοῦ Ἀβραάμ. Κ(εφάλαι)ον
πρῶτον τοῦ Ματθαίου. Οὐδὲ καμμίαν ἄλλην φορὰν φαίνεται νὰ ἔλαβεν ὁ κόσμος
οὗτος οὔτε βιβλιον πλέον εὐφρόσυνον ἀπὸ τὸ σημερινόν, οὔτε μάθημα πλέον
εὐφρόσυνον ἀπὸ τὸ σημερινόν, οὔτε μάθημα πλέον ὑψηλότερον. Τέλ, ἐγὼ διὰ
νὰ σᾶς εὐγάλω καὶ ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόπον σᾶς λέγω, ὦ ἀκροαταί, οἱ ἀπόστολοι ἐφώναζαν εἰς τοὺς προπάτοράς σας τὸν παλαιὸν καιρὸν πίστιν, πίστιν, ἐγὼ τώρα φωνάζω εἰς ἐσᾶς ἔργα, ἔργα.
(φ. 444r) + τὰ ἐναντία τῶν βρεττανῶν καὶ εἰς μερικὰ ζητήματα ὁποῦ θέλουσι συγκατάβασιν καὶ εἰς μερικὰ ὁποῦ διστάζουσι.
13. (φ. 444v) Ἀντίγραφον ἐπιστολῆς. Ὁ Ἀδριανουπόλεως ὑπέρτιμος
καὶ ἔξαρχος ... Τὸ τέλος ἐπὶ τῆς ἐσωτερικῆς πλευρᾶς τοῦ ὀπισθίου περιβλήματος, ὅπου ὑπάρχουν καὶ ἄλλες μεταγενέστερες σημειώσεις.

<ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗΣ>, Σχόλια σὲ ἀριστοτελικὰ ἔργα

1. (φ. 2 r -64 v ) <ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗΣ>, Σχόλια στὸ Φυσικὴ ἀκρόασις. Τίτλος (2 r ):
«Φυσική. Εἰς τὰ τοῦ φιλοσόφου περὶ Φυσικῆς ἀκροάσεως
ὑπομνήματα» [διαλέξεις α΄-η΄]. Ἀρχ. Συντομίας χάς ᾖ χαίρω ὥστ’ ὰν
μάλιστα δυνατόν, ἐκείνων δή μοι τῶν ζητημάτων ἀπέχεσθαι δέδοκται.
Τέλ. Καὶ περὶ μὲν τῶν τῆς Φυσικῆς ἀκροάσεως ἀρκείσθω ταῦτα. Διὰ δὲ
τὸ τέλος τῷ Θεῷ δόξα. Ἀνέκδοτο.
2. (φ. 65 r -77 v , 78 r -84 v ) <ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗΣ>, Σχόλια στὸ Περὶ οὐρανοῦ καὶ
κόσμου. Τίτλος (65 r ): «Εἰς τὰ τοῦ φιλοσόφου περὶ οὐρανοῦ καὶ κόσμου
Διάλεξις θ΄». Ἀρχ. Εἴπομεν τὰ τῷ φυσικῷ σώματι κοινῶς ἀνήκοντα.
Νῦν δὲ καὶ περὶ τοῦ φυσικοῦ σὠματος ἐν μέρει ῥητέον. Τέλ. Καὶ περὶ
μὲν τοῦ οὐρανοῦ καὶ κόσμου ἅλις. Περὶ γὰρ τούτων μακρολογεῖν
ἀστρολογίας ἂν εἴη οἰκεῖον, ἧς μικρόν τι παράδειγμα ἄντικρυς
σχηματίσαιμεν. Ἀνέκδοτο.
– Στὰ φ. 78 r -84 v κείμενο περὶ οῦρανοῦ καὶ ζωδίων. Τίτλος στὸ 78 v
(ἐρυθρόγραφος): «Προγνωστικὸν τοῦ Ἀριστοτέλους πότε γίνεται ἄνεμος
ἢ βροχή». Ἀρχ. Μηνὶ μαρτίῳ, δεκάτῃ ὀγδόῃ, εἶναι ἰσημερία.
– Στὰ φ. 68 v , 69 r , 69v, 75 r , 79 v , 81 r , 81 v , 82 r , παραστάσεις τῆς γῆς καὶ
ζω3. (φ. 91 r -99 v ) <ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗΣ>, Σχόλια στὸ Περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς.
Τίτλος (91 r ): «Εἰς τὰ τοῦ φιλοσόφου περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς
διαλέξεις». Ἀρχ. Ἐπεὶ μὲν ὁ τῆς φύσεως μύστης ἀδύτων, ἐν τῇ τῶν
περὶ οὐρανοῦ ἐκδόσει τὸ ἓν τῶν τοῦ φυσικοῦ σώματος εἰδῶν. Τέλ. Ἄρ’
οὖν κύριον αὐτῆς αἴτιον οὔτε συνώνυμον οὔτε ὁμώνυμον εἶναι δύναται.
Ἀνέκδοτο.
4. (φ. 134 r -153 r ) <ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΓΔΟΥΡΗΣ>, Σχόλια στὸ Περὶ ψυχῆς. Τίτλος (134 r ):
«Εἰς τὰ τοῦ φιλοσόφου περὶ ψυχῆς διάλεξις α΄». Ἀρχ. Τῷ καλλίστῳ οὐ
τῆς φυσικῆς μόνον, ἀλλὰ καὶ τῆς φιλοσοφίας ἁπάσης μέρει
ἐπιχειροῦμεν. Τέλ. Φαμὲν τὰς νοηματικὰς ἕξεις ἅτε δὴ ἐκ τῶν
ἐπισφραγισθέντων εἰδῶν, ἀδιαίρετα. Ἀνέκδοτο.δίων (ἐν μέρει ἐρυθρόγραφες)· βλ. ΠΙΝΑΚΕΣ.

Θεόφιλος Κορυδαλλέας, Υπόμνημα στο Φυσική ἀκρόασις του Αριστοτέλη.

(φ. 1r) Τίτλος: «Τοῦ σοφωτάτου καὶ λογιωτάτου Θεοδοσίου τοῦ Κορυδαλλέως, νῦν δὲ χρηματίσαντος μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἄρτης». – (φ. 1r-399v) Ὑπόμνημα σὲ 8 βιβλία. Ἀρχ. [«Εἰς φιλοσοφίαν Προδιοίκησις. Ὁποῖον τῆς φιλοσοφίας ἀξίωμα»]. Τῶν ὅσων θηράσιμα τοῖς ἀνθρώποις πέφυκε καλὰ ἐν τῷ μετὰ σώματος βίῳ. – Ἔκδ. Βενετία 1779. Διάσπαρτα κάποια λίγα παρασελίδια σχόλια.

Κορυδαλλεύς, Θεόφιλος, 1570-1646

Σύμμικτος θεολογικός

(φ. 1 r -64 v ) <Ἰωάννης> Ζωναρᾶς – <Νικόλαος Δοξαπατρῆς>, Σχόλια
στὰ Ἔπη τοῦ Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ (CPG 3049, 3048) – Νικήτας
Δαβίδ, Παράφραση τῶν ἐπιγραμμάτων τοῦ Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ
στὸν Μ. Βασίλειο (CPG 3046.2)· δύο ἐπιγράμματα στὸν Γρηγόριο
Ναζιανζηνό («Νικῆτα φιλοσόφου τοῦ καὶ Δ(αβ)ίδ, ἑρμηνεία εἰς τὰ
τετράστιχα τοῦ μεγάλου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ·
τοῦ αὐτοῦ ἑρμηνεία εἰς τὰ μονόστιχα, τοῦ αὐτοῦ εἰς τὰ
ἐπιγράμματα τὰ εἰς τὸν μέγα Βασίλειον, παράφρασις»). Ἀντίγραφο
τῆς ἔκδ. Νικήτα ἑρμηνεία, φ. <1 r >, 3 r -56 r . Γιὰ τὸ κείμενο τοῦ
Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ βλ. CPG 3035. PG 37, 928-945A10 (ΛΓ΄),
908-910Α10 (Λ΄) [Ἔπη ἠθικά] καὶ CPG 3038. PG 38, 72-75Α8
[Ἐπιτάφιο ἐπίγραμμα ἀρ. 119]. (φ. 1 r -2 v ) « Προοίμιον τοῦ τὸ
σύγγραμμα ποιησαμένου (οὐ τὸ παρὸν) προσφώνησιν ἔχον πρὸς τὸν
ἀξιώσαντα ποιήσασθαι τὴν ἐξήγησιν τῶν τετραστίχων τοῦ Θεολόγου,
Ἰωάννου μοναχοῦ τοῦ Ζωναρᾶ.» (βλ. ἔκδ. φ. 3 r ). Ἀρχ. Εἰς σὴν χάριν
μακαριώτατε ἀδελφὲ τὸ πόνημά μου τοῦτο ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΩΝΑΡΑΣ, Σχόλια
στὰ «Γνωμικὰ τετράστιχα» τοῦ Γρηγορίου Ναζιανζηνοῦ (CPG 3049)
Ἀρχ. Εἰς σὴν χάριν μακαριώτατε ἀδελφέ τὸ ποίημά μου τοῦτο
πεπόνηται. Νικήτα φιλοσόφου… ἑρμηνεία εἰς τὰ τετράστιχα…
Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ… ἐπιμ. Ζαχαρία Σκορδυλίου…, Βενετία
1563 (φ. 3 r -60 v ) ΝΙΚΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ, Νικήτα τοῦ καὶ Δαβὶδ δούλου
Ἰ(ησο)ῦ Χ(ριστο)ῦ τοῦ φιλοσόφου, ἑρμηνεία τῶν τετραστίχων τοῦ
μεγάλου πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου. Μετὰ σημειώσεων
ἐπὶ τοῦ περιθωρίου. (φ. 60 v -64 v ) Τοῦ αὐτοῦ Γρηγορίου τοῦ
Θεολόγου, Ἐπιγράμματα ἐπικήδεια εἴτε ἐπιτάφεια εἰς τὸν μέγαν
Βασίλειον διὰ στίχων ἡρωελεγείων συντιθέμενα, συνταχθέντα καὶ
ἑρμηνευθέντα παρὰ Νικήτα φιλοσόφου τοῦ Παφλαγόνος,
δυοκαίδεκα τὸν ἀριθμόν ὄντα, ἅπερ ἐπάνω τοῦ τάφου τοῦ μεγάλου
Βασιλείου ὁ μέγας Γρηγόριος τέθηκεν. Ἀρχ. Ζαχαρίου ἱερέως οἶμαι
εἶναι καὶ ταύτην τὴν παράφρασιν καὶ οὐχ ἑρμηνείαν.
(φ. 64 v -77 v ) ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΗΣ, Παράδεισος. Z. SKORDYLIUS, Νικήτα
Φιλοσόφου (...) ἑρμηνεία εἰς τὰ τετράστιχα (...) τοῦ Γρηγορίου τοῦ
Ναζιανζηνοῦ (...) Ἰωάννου τοῦ Γεωμέτρου ἐπιγράμματα. Βενετία
1563.
(φ. 79 r -86 v ) <ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ> Ἀρχ. Ἀγαπῶ ἢ
ἀγαπῶμαι (σὲ δύο στῆλες)
(φ. 87r- μέχρι τέλους) <ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΕΚ ΖΑΓΟΡΑΣ,
ΦΡΑΣΑΡΙΟΝ> Ἀρχ. ἀκέφαλη …] προῄρημαι ἵνα μὴ τῷ λάθε βιώσας
περιπέσω ἀμαθεῖ τάχ᾽ ἴσως καὶ πονηρῷ. Τὸ ἴδιο κείμενο ἀπαντᾶ καὶ
στὰ χφφ. Δημόσιας Βιβλιοθήκης Ζαγορᾶς 93 καὶ Πατριαρχείου
Ἱεροσoλύμων 439. Γριτσόπουλος, ΝΕ 13, 455. Σημ. (φ. 87 r ) Λείπει/
Αποτελέσματα 31 έως 40 από 74879