11η Οκτωβρίου 1912 -- Εορτασμοί

Ταξονομία

Κώδικας

Σημείωση περιεχομένου

Σημείωση(εις) πηγής

Display note(s)

Ιεραρχημένοι όροι

11η Οκτωβρίου 1912 -- Εορτασμοί

Equivalent terms

11η Οκτωβρίου 1912 -- Εορτασμοί

Σχετικοί όροι

11η Οκτωβρίου 1912 -- Εορτασμοί

1 Αρχειακή περιγραφή results for 11η Οκτωβρίου 1912 -- Εορτασμοί